• 1 Unikalność

   

  Studia Wschodnioeuropejskie są unikalnym w skali kraju interdyscyplinarnym kierunkiem kształcenia prowadzonym na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie od 2011 r. Wiedza o regionie wschodnioeuropejskim jest pogłębiana przez uczestników kierunku w płaszczyźnie historycznej, kulturowej, językowej, politologicznej i ekonomicznej. Wszechstronne poznanie tego regionu umożliwi jego absolwentom sprawne poruszanie się na rynku pracy Europy Wschodniej oraz rozwój zawodowy w zamierzonym kierunku.

 • 2 Dziedzictwo

   

  Region Wschodnioeuropejski bazuje na ponad tysiącletnim dziedzictwie kulturowo-cywilizacyjnym Bizancjum, które wciąż uwidacznia się w sztuce sakralnej, myśli teologiczno-moralnej oraz życiu społeczno-politycznym większości krajów Europy Wschodniej: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Bułgarii, Serbii, Macedonii, Grecji i in.

 • 3 Potencjał

   

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest największą uczelnią publiczną na wschód od Wisły, utworzoną po II wojnie światowej  23 października 1944 roku. Dziś UMCS prowadzi działalność naukowo-badawczą w ramach 11 wydziałów reprezentujących większość dziedzin naukowych. Uczelnia zatrudnia ponad 1 800 pracowników naukowych i kształci powyżej 25 000 studentów z całego świata.  

 • 4 Perspektywy

   

  Wybierając Studia Wschodnioeuropejskie przyłączasz się do wspaniałej rodziny akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w której możesz rozwijać swoje zainteresowania w atmosferze przyjaźni i szacunku dla bliźniego. Studia na UMCS mogą być początkiem niesamowitej przygody naukowej, która sprawi że pokochasz świat nauki na zawsze.

→ www.univ.kiev.ua/ua/
Studia Wschodnioeuropejskie na Wydziale Politologii UMCS

Unikatowe w skali kraju Studia Wschodnioeuropejskie skierowane są do wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć Europę Wschodnią, Bałkany oraz Kaukaz w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Prowadzone są na poziomie licencjatu z możliwością późniejszej kontynuacji na studiach magisterskich. Student studiów wschodnioeuropejskich zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu politologii, historii, socjologii, prawa, ekonomii, filozofii, nauki o kulturze i religioznawstwa, ukierunkowaną na Europę Wschodnią jako region zamieszkiwany przez zróżnicowane społeczeństwa lub skoncentrowaną na państwach wschodnioeuropejskich, w tym Federacji Rosyjskiej, Ukrainie, Białorusi, państwach bałkańskich i kaukaskich.

Specyfika kierunku umożliwia studentowi wybór jednego z czterech modułów tematycznych: 

 •   rosyjskiego 
 •   ukraińsko-białoruskiego 
 •   bałkańskiego 
 •   kaukaskiego

 Podczas studiów studenci uczestniczą w programach wymiany międzyuniwersyteckiej oraz mogą odbyć interesujące praktyki zawodowe poza granicami Polski.
Program podstawowy uzupełnia bogata oferta przedmiotów fakultatywnych prowadzonych również w językach obcych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Studia Wschodnioeuropejskie staje się specjalistą przygotowanym do pracy w:
1. administracji publicznej (państwowej, samorządowej i europejskiej),
2. instytucjach i podmiotach międzynarodowych zorientowanych na Europę Wschodnią,
3. przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych aktywnych na rynkach wschodnioeuropejskich,
4. organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodową w regionie Europy Wschodniej.

Zapraszamy na stronę rekrutacji UMCS:

https://irk.umcs.lublin.pl/katalog.php?op=show&kierunek=POSWE1&kategoria=&aktywne=&system_studiow


 


 


mainpage
Mapa serwisu