→ Prof. dr hab. Walenty Baluk
→ Prof. dr hab. Jan Paweł Hudzik
→ Prof. dr hab. Antoni Mironowicz
→ Prof. dr hab. Krystyna Trembicka
→ Prof. dr hab. Konrad Zieliński
→ Dr hab., prof. UMCS Waldemar Paruch
→ Dr hab. Mariusz Korzeniowski
→ Dr hab. Joanna Tarkowska
→ Ks. dr Aleksy Kucy
→ Dr Waldemar Bulira
→ Dr Zoja Kuca
→ Dr Jarosław Kuśpit
→ Dr Magdalena Lesińska-Staszczuk
→ Dr Dorota Litwin-Lewandowska
→ Dr Jakub Olchowski
→ Dr Anna Pado
→ Dr Małgorzata Podolak
→ Dr Joanna Sanecka-Tyczyńska
→ Dr Irma Słomczyńska
→ Dr Dariusz Tarasiuk
→ Dr Piotr Tosiek
→ Mgr Jerzy Adamko
→ Mgr Dorota Dzierżek
→ Mgr Barbara Górecka
→ Mgr Piotr Kaczmarzyk
→ Mgr Tomasz Pasierbiak
→ Mgr Karolina Podgórska
Dr Zoja Kuca
STRONA GŁÓWNA » PRACOWNICY » Dr Zoja Kuca

dr Zoja Kuca

Dr Zoja Kuca, pracownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS.

 

Zainteresowania naukowe:

  • literatura rosyjska;
  • metodyka nauczania języków obcych;
  • tłumaczenie konsekutywne;
  • muzyka cerkiewna;
  • teatrologia;

Kontakt: zoe@umcs.lublin.pl

Konsultacje: wtorek, godz. 11.20-12.50, DSZ (ul. Sowińskiego 17) p. 123, (ul. Zana 11, p.98. po uzgodnieniu ze studentami).

 

 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

 

MONOGRAFIA

Пути постижения святости в прозаическом наследии Бориса Зайцева (1922-1972), Lublin 2012, str. 387.

 Podręczniki:

Podręcznik, Język rosyjski w biznesie dla średnio zaawansowanych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2007/2008.

 

Recenzje:

 1. Recenzja-omówienie monografii B. Wegnerskiej, Prawosławie rosyjskie w kontekście prozy emigranta I fali uchodźstwa rosyjskiego Borysa Zajcewa, „Roczniki Humanistyczne TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 198-205.

2. Recenzja-omówienie monografii M. Sidor, Rosja i jej duchowość. Proza „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej, „Roczniki Humanistyczne TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 200-206.

 

Artykuły oddane do druku:

 1. Духовный реализм в романе Ю. Сысоевой „Бог не проходит мимо”, [w:] Православный ученый в современном мире: проблемы и пути их решения, Воронеж 2013 [w druku].  

2. Формирование навыков и умений „креативного письма” у студентов филологических и неофилологических направлений, [w:] Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach, red. H. Rycyk-Sztajdel, S. Szaszkowa, Lublin 2013 [w druku]. 

3. Образ пастыря в произведении Александра Сегеня „Поп”, red. A. Woźniak „Roczniki Humanistyczne TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013 [w druku]. 

4. Смысловое поле концептасвятостьна примере эмигрантского творчества Б. Зайцева, [w:] Słowa i rzeczy w języku i literaturze, Siedlce 2013 [w druku].  

5.Неожитийная проза Бориса Зайцева (Сердце Авраамия, Алексей Божий человек), „Studia i Szkice Slawistyczne, Opole 2013 [w druku].

6. Древо жизни как состоявшаяся святость. (Б. Зайцев, Путешествие Глеба), [w:] Православный ученый в современном мире: проблемы и пути их решения, Воронеж 2013 [w druku].  

7. Женский субъект и концепция женской субъективности на примере произведений Н. Берберовой и Н. Тэффи, [w:] W kręgu problemów antropologii literaturywiat człowieka w literaturze: metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej), Białystok 2012 [w druku]. 

8. Религиозный контекст тетралогии Бориса Зайцева „Путешествие Глеба”, Annales Neophilologiarum” 7, Szczecin 2012 [w druku]. 

9. Od Bunina do Sołżenicyna. Zarys literatury emigracyjnej, [w:] Wprowadzenie do Studiów wschodnioeuropejskich, cz. 3: Rosja, red. Antoni Mironowicz, Lublin 2012 [w druku]. 
10.   Идея Святой Руси как духовный стержень русской этносавозврат к утраченному смыслу, [w:] Rediscovering Eastern Europe, tom pokonferencyjny, Białystok [w druku].

 

Artykuły opublikowane:

 11. „„Женское письмо” на примере Н. Берберовой и Н. Тэффи. Как и о чем писали писательницы-эмигрантки? [w:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Recepcja. Estetyka, red. A. Woźniak, Lublin 2013, s. 205-219.

12. Эмиграция глазами Нины Берберовой (по книге Курсив мой), [w:] Epoka a Literatura i języki w Słowiańszczyźnie Wschodniej, red. A. Ksenicz, P. Stasińska, Zielona Góra 2013, s. 141-151.

13.Образ русского святого в произведении Б. Зайцева „Преподобный Сергий Радонежский”, „Neophilologica Podlasiensia”, Siedlce 2011, s. 77-95.  

14. „Святая простота” и „грешная премудрость” в романе И. Шмелева „Пути небесные”. Переплетение двух сфер – профанной и сакральной, [w:] Русистика и современность в литературоведческих исследованиях, red. Z. Czapiga, K. Prus, Rzeszów 2013, s. 33-44.

15. The Notion of Holy Rus`as the Spiritual Core of Russian Ethnos – Return to the Lost Meaning, [w:] Obrazy Rosji I Rosjan w Polsce XIX-XXI wieku, red, E. Kirwiel, E. Maj, Lublin 2012, s. 119-125.  (współautorstwo – Aleksy Kucy).

16. Тайна и таинственность как феномен „женского” в творчестве Н. Берберовой, red. A. Woźniak, „Roczniki Humanistyczne TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 25-39. 

17. Религиозное возрождение русской эмиграции, „Annales Neophilologiarum” 5, red. B. Kędzia-Klebeko, E. Tierling-Śledź ,, Szczecin 2011, Szczecin 2011, s. 41-59.

18. Концепт любви на примере женских образов Б. Зайцева,  [w:] Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka,  red.  K. Lucyński, Kielce 2011, s. 283-289.

19. Kluczowe aspekty organizacji przedmiotu – tłumaczenie konsekutywne, Nauczanie języka rosyjskiego filologii rosyjskiej, red. H. Rycyk-Sztajdel, Lublin 2010, s. 81-87. (współautorstwo – Aleksy Kucy).

20. Освобождение в красоте как стремление к святости (Путешествие Глеба), [w:] Słowianie Wschodni na emigracji: literatura, język, kultura, tom pokonferencyjny, Opole 2009, s. 197-205.

21. Духовный реализм в творчестве Бориса Зайцева (На основании романа „Дом в Пасси”), [w:] История и современность в русской литературе, red. K. Prus, Rzeszów 2009. s. 99 – 110.

22.  Духовная эволюция личности (на основе романа „Золотой узор”), [w:] „Roczniki Humanistyczne TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, z. 7,  2008, s. 11-25.

23.  Праведный сын земли pусской, [w:] Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi, red. A. Ksenicz, P. Stasińska, Zielona Góra 2008, s. 69-83.

24.  Монастырские темы в творчестве Бориса Зайцева, [w:] Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie i językowe, Białystok 2008, s. 282-295.

25.  Funkcjonowanie anglicyzmów w języku rosyjskim, [w:] Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języków obcych, Chełm 2007, s. 159-166. (współautorstwo – Aleksy Kucy).

26.  Scenariusz lekcji z języka rosyjskiego, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2005, (www.wsip.com.pl).

27.  Образ юродивого в произведениях А. РемизоваНеуемный бубениПруд”, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IV Literaturoznawstwo, red. Ewa Komorowska, Szczecin 2003, s. 118-126.

28.  Концепция дионисийства и безумия на основе романа Ф. СологубаМелкий бес”, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze III,  red. Ewa Komorowska, Szczecin 2002, s. 301-307.

Mapa serwisu