→ PROGRAM STUDIÓW
→ PRAKTYKI I STAŻE
→ SYLWETKA ABSOLWENTA
→ PRZYDATNE LINKI
→ STUDIA II STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
STRONA GŁÓWNA » KSZTAŁCENIE » SYLWETKA ABSOLWENTA

Sylwetka absolwenta Studiów Wschodnioeuropejskich

Absolwent Studiów Wschodnioeuropejskich powinien poznać specyfikę regionu Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Syberii i Kaukazu oraz terenów sąsiadujących poddanych w przeszłości wpływom Imperiów Rosyjskiego i radzieckiego. Decydujące czynniki, które uzasadniają podjęcie specyficznych studiów nad tym obszarem świata to: funkcjonowanie języka rosyjskiego jako języka komunikacji międzynarodowej; zamieszkiwanie terytorium Wspólnoty Niepodległych Państw przez około 140 narodowości i grup etnicznych na różnym etapie kształtowania tożsamości grupowej oraz o różnych dążeniach i oczekiwaniach politycznych i kulturalnych, politologicznej, prawnej, ekonomicznej oraz nauk o kulturze i nauk społecznych, niezbędnych do prawidłowej analizy zjawisk kulturowych; obecność nowych państw postradzieckich i innych jednostek terytorialnych w ramach Federacji Rosyjskiej, sięgających po nowe wzorce zewnętrzne i budujących rozmaite systemy polityczne, co wymaga kompetencji w zakresie stosunków międzynarodowych oraz wiedzy politologicznej i prawniczej; obszar na wschód od Polski w różnym stopniu podlega procesom transformacji gospodarczej. Procesy te w znacznym stopniu uzależnione są od lokalnych uwarunkowań kulturowych i przygotowania obywateli tych państw do przyjęcia określonych rozwiązań. Rozpad Związku Radzieckiego spowodował koniec epoki laicyzacji i ateizacji społeczeństw Europy Wschodniej i odstąpienie od jedynej „słusznej” ideologii. Metamorfozy polityczno-gospodarcze cechuje rozkwit życia kulturalnego i religijnego, powstanie swoistego rynku idei, co wymaga odrębnych kompetencji.

 Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia trwają nie krócej niż 6 semestrów.

 

Kwalifikacje zawodowe absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Studia Wschodnioeuropejskie ma być specjalistą przygotowanym do pracy w: administracji publicznej, instytucjach i podmiotach międzynarodowych,  przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych oraz organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodową z krajami regionu. Aby to uzyskać, powinien dysponować znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a ponadto powinien nabyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa, ekonomii i nauk o kulturze, ukierunkowaną na obszary i społeczeństw Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Syberii i Kaukazu, jak również umiejętności umożliwiające mu rozpoznawanie oraz analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze. Zdobyta wiedza i umiejętności, wzbogacone o praktykę w przedsiębiorstwach i instytucjach prowadzących działalność w regionie oraz w polskich placówkach dyplomatycznych, pozwolą absolwentowi na łatwe przystosowanie się do wymogów pracodawcy.

Mapa serwisu